Търсете сред обяви за имоти

МЗХГ открива процедура за продажба на земеделски земи в област Монтана

27.09.2017 г.
511 прочитания
Областна дирекция "Земеделие" - град Монтана открива процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост на земи, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения или прилежащи площи към тях на организациите по § 12 от ПЗР и по § 29 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване, при условията и реда, определен в чл. 56з и сл. от ППЗСПЗЗ.
 
Обект на търга са следните имоти:
№ по ред  
землище
 
община
№ на имот по
КВС/КК
Площ на имота
/дка/
Данъчна оценка
/лева/
Начална тръжна цена
/лева/
1 гр. Лом Лом 44238.55.8 1,567 6 765,12 7 442,00
2 гр. Лом Лом 44238.202.22 3,268 8 696,54 9 566,00
3 гр. Лом Лом 44238.202.24 6,218 16 117,06 17 729,00
4 гр. Лом Лом 44238.202.27 3,854 9 989,57 10 989,00
5 гр. Лом Лом 44238.202.29 3,130 8 112,96 8 924,00
6 с. Горно Церовене Монтана 653006 1,385 1 828,20 2 011,00
7 с. Горно Церовене Монтана 653022 7,646 10 092,70 11 102,00
8 с. Горно Церовене Монтана 000548 11,946 21 025,00 25 620,00
9 с. Стубел Монтана 000233 4,804 6 341,30 6 975,00
10 с. Белимел Чипровци 628003 1,012 1 335,80 1 470,00
11 с. Лехчево Бойчиновци 132023 1,141 2 307,60 2 539,00
12 с. Лехчево Бойчиновци 015001 2,484 5 023,60 5 526,00
 
В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, вписани в Търговския регистър по Закона за търговския регистър, чиито заявления отговарят на изискванията на чл. 56к ППЗСПЗЗ.

Документите за участие в търга се получават в сградата на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана, ул. „Генерал Столетов” № 1, ет.1, стая № 5, в срок 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, считано от датата на заповедта - 19.09.2017г.
 
Предложената в заявлението тръжна цена следва да бъде само в цели левове за всеки  имот - обект на търга и не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

Към заявлението се прилагат:
- копие от документ за самоличност за физическите лица;
- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;
- копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на тръжната процедура или копие от документ за самоличност и пълномощно на упълномощеното от него лице;
- платежен документ за внесен депозит (оригинал) за всеки отделен имот.
Не се допускат до участие в търга кандидатите, чиито заявления са подадени след изтичането на определения срок или не отговарят на изискванията на чл.56к ППЗСПЗЗ.

Търгът може да се проведе само в случай, че поне двама кандидати са подали заявление за участие. При явяване на един кандидат за даден имот той се обявява за спечелил търга - при обявената от него тръжна цена с тайно наддаване.
 
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена за всеки имот, като върху стойността на депозита не се начислява лихва и същият не подлежи на връщане при отказ за сключване на договор. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Областна дирекция „Земеделие” гр. Монтана:
 
БАНКА: ОББ – ГР. МОНТАНА
BIC код на банката: UBBSBGSF
IBAN: BG 35 UBBS 8002 3300 2506 10
 

Депозитът на спечелилия участник се прихваща от продажната цена на имота. Внесените депозити от некласираните кандидати се възстановяват в 7-дневен срок след приключването на търга, а депозитът на кандидата, класиран на второ място, след подписване на договора със спечелилия кандидат. Депозитите на кандидатите, класирани на първо и второ място, не се възстановяват в случай на отказ за сключване на договор. Депозитът на обжалвалия търга участник се възстановява след влизането в сила на съдебното решение.
 
Когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена - равна на предложената от кандидатите при търга с тайно наддаване цена, увеличена с една стъпка, като стъпката за наддаване е в размер на 100 /сто/ лева.

Повече информация може да се получи от Областна дирекция "Земеделие" - град Монтана.
 
*Пълен текст на ЗАПОВЕДТА!