Търсете сред обяви за имоти

Община Кюстендил пуска на търг земеделска земя за създаване на трайни насаждения

06.11.2017 г.
633 прочитания
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2017/2018 година и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд е обявен със заповед на кмета на Община Кюстендил.

28 земеделски имота се отдават под наем. Началната тръжна цена е от 7- 14 лв. на декар. Имотите са в землищата на селата Горна Брестница, Цървеняно, Мазарачево, Долна Гращица, Полетинци, Богослов, Жеравино, Радловци, Ръсово, Драговищица, Берсин, Долно село и с. Преколница.
Отдадена под аренда ще бъде земеделска земя за създаване на трайни насаждения за срок от 10 години в землището на с. Николичевци, с общ размер 2.501 дка и начална тръжна цена 24,00 лв./дка.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които:
1) са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба №3/1999 година;
2) са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
3) не са обявени и не се намират в производство по несъстоятелност;
4) не се намират в ликвидация;
5) нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и държавни задължения, освен ако компетентния орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

Обстоятелствата по т.5 на предходната алинея се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.1, 2, 3 и т.4 с декларация.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15:00 часа на 13 ноември.

Източник: dariknews.bg