Търсете сред обяви за имоти

Приеха на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

26.01.2017 г.
756 прочитания
Парламентът окончателно прие нова процедура за сключване на споразумения за пасища, мери и ливади. Депутатите гласуваха на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с които се цели окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни, съобщи БТА. 

С новите текстове отпада забраната имоти, декларирани за обработване с начин на трайно ползване "трайни насаждения", да бъдат включвани в споразуменията за създаване на масиви за ползване. Окрупняването ще става по споразумение между собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни.

Споразуменията ще се одобряват всяка година до 30 декември за следващата календарна година. Заявленията за участие ще се подават до 31 октомври в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите.

За стопанската 2016-2017 г. предвидените срокове ще бъдат удължени. Срокът за подаване на заявления за участие е 20 февруари, а споразуменията трябва да бъдат одобрени до 10 април 2017 г.
Имотите, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от техните собственици (т.нар. "бели петна"), с изключение на тези от държавния и общинския поземлен фонд и имотите, които собствениците не желаят да включват в масиви за ползване, ще се разпределят между ползвателите.
Депутатите приеха още, че договор за аренда може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот.  

Източник: Инвестор.БГ