Търсете сред обяви за имоти

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА АГРО-ИМОТИ

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от „АГРО ПРЕС” ООД информационни услуги и ресурси посредством Уебсайта АГРО-ИМОТИ (достъпен от домейнa www.agro-imoti.bg) и урежда отношенията между „АГРО ПРЕС” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през Уебсайта АГРО-ИМОТИ информационни услуги и ресурси.
 
I. Определения
При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1. „АГРО-ИМОТИ” е собственост на „АГРО ПРЕС” ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. „Трифон Трифонов” №15, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204332009, тел.: +359 877 337733, електронен пощенски адрес info@agro-imoti.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.2. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.3. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.4. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.5. „Информационна система/ Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.6. „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
1.7. „Парола”е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския му профил.
1.8. „Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта АГРО-ИМОТИ информационни услуги и ресурси.
1.9. „Потребителски профил” е обособена част от Уебсайта АГРО-ИМОТИ, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от АГРО-ИМОТИ при регистрацията и съхранявана, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за себе си, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата си, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание, ОБЯВИ и др.
1.10. „Потребителско съдържание” е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяка реклама, коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на АГРО-ИМОТИ с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ за всички останали или за част от другите Потребители.
1.11. „Потребителско име” е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които и съответно с избрана от него Парола той се индивидуализира в Уебсайта АГРО-ИМОТИ и получава достъп до своя Потребителски профил.
1.12. „Регистриран потребител” е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ.
1.13. „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
1.15. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.16. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.17. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.18. „Уебсайтът АГРО-ИМОТИ“ (www.agro-imoti.bg) е уебсайт, собственост на „АГРО ПРЕС” ООД, посредством който на Потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.19. „Услуги”са услугите, предоставяни посредством Уебсайта АГРО-ИМОТИ.
1.20. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II. Предмет на договора
2.1. Чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ „АГРО ПРЕС” ООД предоставя на Потребителя предвидените в тези Условия за ползване Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.
2.2. Част от Услугите се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до Потребителско съдържание, включително обяви, снимки, информация за продажба на имоти, предоставени доброволно телефон за връзка, е-мейл, съдържание на новини и други услуги, разположени в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, които се предоставят на Нерегистрирани потребители.
2.3. Част от Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес и телефон за връзка.
2.4. Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на възможност за публикуване на 100 безплатни обяви на месец в различните категории на АГРО-ИМОТИ, изпращане на директни запитвания към обяви, възможността за ползване на платени услуги, добавянето на коментари под новини, добавянето на профилна информация - снимки, данни за контакт, уеб сайтове, описания и други услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ.
2.5. Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между съответния Потребител и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до УебсайтаАГРО-ИМОТИ. АГРО ПРЕС не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на АГРО ПРЕС (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
2.6. Доколкото предоставяните от АГРО ПРЕС услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от АГРО ПРЕС ООД.

III. Съгласие с Условията за ползване
3.1. Настоящите Условия за ползване се прилагат в отношенията на АГРО ПРЕС ООД с Регистрираните потребители. Настоящите Условия за ползване се прилагат съответно и в отношенията на АГРО ПРЕС ООД с Нерегистрираните потребители като техните права са ограничени до ползване на Услугите, посочени в т. 2.2 и 2.3.
3.2. Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен на Интернет страница с адрес http://agro-imoti.bg/Usloviya-za-polzvane.c157 по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Условия за ползване, е разположена на всяка страница в Уебсайта АГРО-ИМОТИ. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта АГРО-ИМОТИ, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва Уебсайта АГРО-ИМОТИ или която и да е от Услугите.
 
IV. Регистрация
4.1. За да може да използва услугите по т. 2.4 от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски профил като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата http://agro-imoti.bg/page/login?register и да изрази своето съгласие с тези Условия за ползване.
4.2. Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация Потребителят посочва е-мейл адрес, с който ще се идентифицира на Уебсайта АГРО-ИМОТИ. При регистрация АГРО ПРЕС ООД изисква информация – име, e-mail, телефон и друга информация, посочена в електронната форма за регистрация. АГРО ПРЕС ООД използва тези данни само по начина, описан в Правилата за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта АГРО-ИМОТИ.
4.3. Когато Потребителят създаде профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване и с Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта АГРО-ИМОТИ“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Създай профила”, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в Сървъра на АГРО ПРЕС ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. АГРО ПРЕС ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в Потребителския профил съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ, съответно идентифициране на Потребителя като титуляр на тези изявления и получаваната от АГРО ПРЕС ООД логически свързана с тези електронни изявления електронна информация е електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения. При регистрацията на Потребителя информация относно авторството на неговото изявление, логически свързана с изявлението, са данните, които Потребителят попълва в електронната форма за регистрация. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от АГРО ПРЕС ООД. Страните се съгласяват, че изпращаните от АГРО ПРЕС ООД към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следните електронни пощенски адреси: info@agro-imoti.bg, съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на АГРО ПРЕС ООД като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.
4.4. В случай че непълнолетно лице желае да се регистрира на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, съгласие с Условията за ползване се декларира и от негов родител или попечител. Не се допуска регистрацията на малолетни лица като Регистрирани потребители в Уебсайта АГРО-ИМОТИ. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на АГРО ПРЕС ООД и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията, посочена по-горе в този текст от Условията за ползване.
4.5. При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, АГРО ПРЕС ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
4.6. Всяко отделно лице може да има само един Потребителски профил. Ако АГРО ПРЕС ООД получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски профили са регистрирани от едно и също лице, АГРО ПРЕС ООД има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски профили.
4.7. Представянето за друго лице и използването на псевдоними при регистрация се забраняват. АГРО ПРЕС ООД има правото да откаже да регистрира Потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията.
4.8. Преди извършването на изявлението по т. 4.3. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната регистрационна форма.
4.9. При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, АГРО ПРЕС ООД има право да откаже регистрацията.

V. Сключване на договора
5.1. Договорът между Потребителя и АГРО ПРЕС ООД поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел IV и съответно в раздел V. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
5.2. След сключване на договора АГРО ПРЕС ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.3 като изпраща съобщение до електронния пощенски адрес на Потребителя, посочен от Регистрирания потребител, което съдържа данни за кореспонденция с АГРО ПРЕС ООД и Електронна препратка за потвърждение на регистрацията.
5.3. Договорът има действие:
5.3.1.      за Нерегистрираните потребители – до преустановяване ползването на Услугите;
5.3.2.      за Регистрираните потребители – за неопределен срок до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване.
 
VI. Потребителски профил
6.1. Потребителският профил става активен и достъпен за Регистрирания потребител след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху Електронната препратка за потвърждение по т. 5.2.
6.2. Информацията, която Регистрираният потребител предоставя в Потребителския профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.
6.3. Регистрираният потребител се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно АГРО ПРЕС ООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
6.4. АГРО ПРЕС ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

VII. Предоставяни Услуги
7.1. Услугите, предоставяни от АГРО-ПРЕС ООД чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта АГРО-ИМОТИ.
7.2. АГРО ПРЕС ООД предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 4.3 от настоящите Условия за ползване, уеб-достъп (по протокол HTTP) до следните ресурси и Услуги:
7.2.1. достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от АГРО ПРЕС ООД, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, включително, но не само:
7.2.1.1. Новини: база данни, съдържаща новини, събития и друга актуална информация, отнасяща се до строителния сектор и пазарът на имоти и т.н.;
7.2.1.2. КЪЩИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.4. ЗЕМЯ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.5. ПАРЦЕЛИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.6. ФЕРМИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.7. БИЗНЕС ИМОТИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.8. ГРАДИНИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.9. ЛОЗЯ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.10.АПАРТАМЕНТИ: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта АГРО-ИМОТИ;
7.2.1.11. ПОТРЕБИТЕЛИ: база данни, съдържаща информация за регистрираните потребители – профилни снимки, име, обяви, видео клипове, събития, новини и т.н., които са свързани само и единствено с интересите на всеки конкретен потребител.
7.2.1.12. Електронни препратки към уебсайтове на трети лица – доставчици на услуги на информационното общество, и към Интернет страници, съдържащи различна информация, статистически данни и др.;
7.2.2. възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта АГРО-ИМОТИ чрез посочени от Потребителя ключови думи или критерии;
7.2.3. възможност за публикуване на коментари в Интернет страницата Новини, когато това е изрично разрешено;
7.2.4. други услуги и ресурси, достъпни за Нерегистрирани потребители.
7.3. Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на Потребителски профил. Такива Услуги са:
7.3.1. възможност за Регистрирания потребител да изгражда Потребителски профил по зададени от АГРО-ИМОТИ критерии, да го персонализира, да публикува в Уебсайта АГРО-ИМОТИ информация, да редактира и съхранява информация под формата на снимки (изображения), текст и друго Потребителско съдържание, да публикува съобщения;
7.3.2. други Услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ.

VIII. Права и задължения на Потребителя
8.1. Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ при спазване на изискванията за достъп, определени от АГРО ПРЕС ООД.
8.2. Потребителят има право да добавя (публикува) Потребителско съдържание на Сървър на АГРО ПРЕС ООД чрез указаните в Уебсайта АГРО-ИМОТИ инструменти (форми за добавяне на обяви, снимки, видео съдържание, въпроси, отговори; форми за добавяне на файлове и др.) при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези Условия за ползване и на съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти.
8.3. Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на Уебсайта АГРО-ИМОТИ. Достъп до мултимедийно Потребителско и друго съдържание (аудио и видеозаписи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг – предаване на постоянен поток чрез Интернет от Уебсайта АГРО-ИМОТИ до крайното устройство на Потребителя, като не се съхранява постоянно копие.
8.4. Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху търговски марки и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е АГРО ПРЕС ООД или трето лице.
8.5. Потребителят има право чрез функцията „Сподели“ да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, в негови лични уебсайтове с нетърговски цели. Когато използва тази функция, Потребителят е задължен ясно да посочи, че източникът на съдържанието в уебсайта е Уебсайтът АГРО-ИМОТИ и да предостави електронна препратка към Уебсайта АГРО-ИМОТИ. Когато използва тази функция, Потребителят няма право да прави никакви изменения на Потребителското съдържание и не следва да използва функцията „Сподели” за търговски цели.
8.6. Потребителят има право чрез функцията “Share” да сподели Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта АГРО-ИМОТИ с избрани от него контакти в социалнатите мрежи - Facebook, Tweeter, Google+, Tumblr, Pinterest, e-mail, като добави персонализирано съобщение към споделеното Потребителско съдържание.
8.7. Потребителят има право чрез функцията “Recommend” да сподели Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта АГРО-ИМОТИ със своите контакти в социалната мрежа Facebook.
8.8. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от АГРО ПРЕС ООД услуги да не зарежда, разполага на Сървър на АГРО ПРЕС ООД и да не прави достояние по какъвто и да е било друг начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или Eлектронни препратки към материали:
8.8.1.  което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
8.8.2.  което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
8.8.3.  което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
8.8.4.  съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
8.8.5.  съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
8.8.6.  приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
8.8.7.  изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
8.8.8.  с порнографско или открито сексуално съдържание;
8.8.9.  представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
8.8.10.  накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
8.8.11.  призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
8.8.12.  включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
8.8.13.  представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
8.8.14.  съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
8.8.15.  нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
8.8.16.  с лошо качество и неясно съдържание;
8.8.17.  с големина на файла над определените на съответните Интернет страници в Уебсайта АГРО-ИМОТИ максимални размери.
8.10.        Потребителят се задължава при използване на предоставяните от АГРО ПРЕС ООД Услуги:
8.10.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
8.10.2. да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други Потребители, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, за каквито и да е търговски цели;
8.10.3. да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
8.10.4. да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
8.10.5. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blind link” и др.;
8.10.6. да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг Потребител, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други Потребители, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
8.10.7. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
8.10.8. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Уебсайта АГРО-ИМОТИ или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
8.10.9. да уведомява незабавно АГРО ПРЕС ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
8.10.10. да уведомява АГРО ПРЕС ООД при констатиране на повредени файлове с оглед тяхното отстраняване.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА АГРО-ИМОТИ с решение на управителя на „АГРО ПРЕС” ООД на 11.11.2016 г.
 
ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА (COOKIES) В УЕБСАЙТА АГРО-ИМОТИ („Правилата”)

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА (COOKIES) В УЕБСАЙТА АГРО-ИМОТИ („Правилата”)
 
Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на Условията за ползване, неразделна част от които са и настоящите Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в Уебсайта АГРО-ИМОТИ (наричани по-долу за краткост “Правилата”).
 
1.Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме?
 
1.1. Информация за Потребителя
 
АГРО ПРЕС ООД има право да събира и използва информация относно Потребителя Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Услугите в Уебсайта АГРО-ИМОТИ (достъпни чрез www.agro-imoti.bg), включително информацията, предоставена от Facebook и Google+ на АГРО-ИМОТИ при регистрация на Потребителя чрез Вход през Facebook и Google+.
 
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, АГРО ПРЕС ООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с Условията за ползване и тези Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 
Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за прекратяването на съответната регистрация едностранно от страна на Портал 12в съответствие с предвиденото в Условията за ползване.
 
Извън информацията по-горе, АГРО ПРЕС ООД има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървърите на АГРО ПРЕС ООД във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на АГРО ПРЕС ООД и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта АГРО-ИМОТИ (включително Потребителски профили на Регистрирани потребители), които Потребителят е посетил, Уебсайтовете, които са препратили Потребителя към Уебсайта АГРО-ИМОТИ, Уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, използваните от Потребителя ключови думи при търсене в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, броя Потребители, прегледали даден банер в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, броя кликове върху банерите в Уебсайта АГРО-ИМОТИ и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги.
 
Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от АГРО ПРЕС ООД в персонализиран вид заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите.  В допълнение, АГРО ПРЕС ООД събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и др. под.) и за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.
 
1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание
 
Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Потребителят публикува в Уебсайта, както и всяка информация, която последния предоставя при ползването на Услугите (като имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, информация за профили в социални мрежи и др.), са публично достъпни в Уебсайта АГРО-ИМОТИ. АГРО ПРЕС ООД показва на Регистрираните потребители кой е разглеждал профила им.
 
Когато има изрично указана възможност за това, Регистрираният потребител може да ограничи достъпа до част от тази информация до определен кръг Регистрирани потребители чрез настройките на Потребителския си профил. Регистрираният потребител може да избере видимостта (достъпът) до неговия Потребителски профил да бъде ограничена за неговите приятели или за неговите приятели и техните приятели. Всяка информация и съдържание, за които липсват изрично указани инструменти за ограничаване на достъпа, са публично достъпни и Потребителят се съгласява с разкриването им по този начин с акта на самото им публикуване в Уебсайта АГРО-ИМОТИ.
 
За избягване на всяко съмнение, АГРО ПРЕС ООД няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Потребителя в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, или в Потребителският му профил, както извършените от него отбелязвания на събития, в които ще участва, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, както и за всички трети лица, на които АГРО ПРЕС ООД може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Условията за ползване и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).
 
АГРО ПРЕС ООД събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Условията за ползване и в тези Правила, а именно за предоставяне на Услугите, за осигуряване на възможност на Потребителя за създаване, достъп до и управление на Потребителския му профил, за изпълнение на задължения на АГРО ПРЕС ООД, за обработване и събиране на дължими от Потребителя плащания, за упражняване и защита на законни права и интереси на потребителите и на АГРО-ИМОТИ, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от АГРО ПРЕС ООД и трети лица, за промоции, организиране на анкети, запитвания, проучвания и промоционални игри и за статистически цели.
 
1.3.Покана към приятел
 
Потребителят има възможност да изпраща чрез Потребителския си профил покана към трети лица (приятели) да се регистрират в Уебсайта АГРО-ИМОТИ чрез услугата Покани своите приятели, която дава достъп до публично достъпната информация от потребителския профил на такива трети лица във Facebook (www.facebook.com) и Google+ (https://plus.google.com). При отправяне на покана Потребителят декларира и гарантира, че е получил предварителното съгласието на съответните лица (приятели) да разкрие техните електронни пощенски адреси и съответно другите данни, които биха могли да се разкрият при отправяне на поканата, за целите на отправянето ѝ. Лицата получили „покана от приятел” по описания от тук начин могат да откажат да се регистрират в Уебсайта АГРО-ИМОТИ.
 
1.4. Услуги, свързани с трети лица
 
По своя преценка Потребителят може да сподели в Уебсайта АГРО-ИМОТИ (например чрез услугата Вход през Фейсбук и Гугъл+) информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове, включително и информация за това с кого е свързан на тези други уебсайтове (например списъци с негови приятели и контакти). Настоящите Правила не се прилагат към информацията, която се съхранява за Потребителя и неговите приятели на други уебсайтове. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове. В случай че Потребителят не желаете приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, може да промени настройките си за поверителност в профилите си в тези други уебсайтове.
 
В определени страници от Уебсайта АГРО-ИМОТИ се визуализират бутони за споделяне („share”) или препоръчване („recommend“) на Потребителско съдържание с други уебсайтове. Потребителят се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. Потребителят е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне („share”) или препоръчване („recommend“) от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на АГРО ПРЕС ООД и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Правила не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.
 
1.5. Кукита/“Бисквитки” (Cookies)
 
АГРО ПРЕС ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.  
 
При предоставяне на услугите АГРО ПРЕС ООД съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:
·                     Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;
·                     Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
·                     Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
·                     Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта АГРО-ИМОТИ, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
·                     Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта АГРО-ИМОТИ съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя (например: запазване на избрания от Потребителя език като език по подразбиране, заключване на заглавната лента на главното меню с категориите на Уебсайта АГРО-ИМОТИ и др.);
·                     Показване на изскачащ прозорец, на който да бъде харесана страницата на АГРО-ИМОТИ на уебсайта www.facebook.com и https://plus.google.com/; 
·                     Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.
 
В използваните от АГРО ПРЕС ООД кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
 
Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.
 
Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайта АГРО-ИМОТИ и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта АГРО-ИМОТИ настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което АГРО ПРЕС ООД не носи отговорност.
 
Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от АГРО ПРЕС ООД в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към АГРО ПРЕС ООД на следния адрес на електронна поща: info@agro-sdelka.bg
 
АГРО ПРЕС ООД използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от АГРО ПРЕС ООД кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.
 
Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта АГРО-ИМОТИ и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. АГРО ПРЕС ООД няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайта АГРО-ИМОТИ, кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайта АГРО-ИМОТИ, информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове и др., но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакт или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.
 
Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайта АГРО-ИМОТИ:
 
•          Google AdSense. За повече информация относно кукитата, инсталирани от от Google, можете да посетите уебсайта Google;
•          OpenX. За повече информация относно кукитата, инсталирани от OpenX, можете да посетите уебсайта OpenX;
•          Google Analytics. За повече информация относно кукитата, инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers;
 
2. С кого споделяме вашата информация?
 
2.1.Публично съдържание
 
АГРО ПРЕС ООД има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с АГРО ПРЕС ООД лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския му профил информация, напр. имена и снимка.
 
2.2. Обработващи данните от името на АГРО ПРЕС ООД лица (Обработващи данни)
 
С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта АГРО-ИМОТИ, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта АГРО-ИМОТИ, лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които АГРО ПРЕС ООД е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта АГРО-ИМОТИ. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на АГРО ПРЕС ООД лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на АГРО ПРЕС ООД и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочени в Условията за ползване и в тези Правила.
 
2.3. Директен маркетинг
 
С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АГРО ПРЕС ООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти - info@agro-imoti.bg . Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.
 
С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от АГРО ПРЕС ООД на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.
 
2.4.Разкриване на лични данни
 
АГРО ПРЕС ООД се задължава да не разкрива лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:
 
2.4.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;
2.4.2.    когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на АГРО ПРЕС ООД;
2.4.3.    когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;
2.4.4.    когато разкриването на лични данни от АГРО ПРЕС ООД се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на АГРО ПРЕС ООД, свързаните с АГРО ПРЕС ООД лица или Потребителите;
2.4.5.    когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на АГРО ПРЕС ООД за дейности по администриране на Уебсайта АГРО-ИМОТИ и ползването на Услугите;
2.4.6.    в други посочени в закона случаи.
 
2.5.Запазване на действието след прекратяване
 
Разпоредбите на Раздел 2 запазват действието си след прекратяване на договора между АГРО ПРЕС ООД и Потребителя.
 
3.Как опазваме вашата информация? С какви права разполагате?
 
3.1. Политика по отношение на лица под 14 години
 
Уебсайтът АГРО-ИМОТИ не е насочен към лица на възраст под 14 години. АГРО ПРЕС ООД не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират АГРО ПРЕС ООД незабавно за това.
 
3.2.Сигурност
 
АГРО ПРЕС ООД полага дължимата грижа за събирането, съхраняването и обработвато на личните данни на Потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни. АГРО ПРЕС ООД е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с лични данни.
 
АГРО ПРЕС ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
 
3.3. Права във връзка с личните данни
 
Извън предвиденото по-горе, с приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:
 
3.3.1.   правото на достъп до личните му данни, обработвани от АГРО ПРЕС ООД;
3.3.2.   правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от АГРО ПРЕС ООД;
3.3.3.   правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
3.3.4.   правото да изиска от АГРО ПРЕС ООД да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за АГРО ПРЕС ООД.
 
Всеки Регистриран потребител може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от АГРО ПРЕС ООД, чрез своя Потребителски профил.
 
Потребителят може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към АГРО ПРЕС ООД. Потребителят може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).
 
Настоящите Правила са приети с решение на управителя на АГРО ПРЕС ООД на 11.11.2016 г.